Тип: Публично състезание №: 2020-12
ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, гр. СОФИЯ

Дата на публикуване

16.04.2020 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2020-0006

№ от деловодна

ОП-8-2020

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, обявява процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, гр. СОФИЯ:

 

Приложения към обявлението:

1. Указания

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ СВЕТА ЕКАТЕРИНА ЕАД, гр. СОФИЯ“,

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 07.05.2020 г. /четвъртък/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 08.05.2020 г. /петък/, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2020-0006

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 03.06.2020
Добавен на: 03.06.2020
Добавен на: 03.06.2020
Добавен на: 03.06.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
Добавен на: 16.04.2020
АОП № 00010-2020-0006 Публикувано на: 16.04.2020