Тип: Открита Процедура №: 2020-2
„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2020 г. по обособени позиции

Предмет на поръчката

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка (953916), с предмет: „ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2020 г.“, с две обособени позиции

Дата на публикуване

16.01.2020 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2020-0001

№ от деловодна

ОП-2-2020

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2020 г.“, с две обособени позиции:

 

обособена позиция № 1 – „Доставки на лекарствени продукти, необходими за осигуряване лечебния процес в болницата, по международни непатентни наименования, включени в Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък на МЗ“

обособена позиция № 2 – „Доставки на лекарствени продукти, необходими за осигуряване лечебния процес в болницата, по международни непатентни наименования, извън Приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък на МЗ, отпускани по лекарско и без лекарско предписание“

Приложения към обявлението:

1. Указания

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД ЗА 2020 г.“, с две обособени позиции

По Обособена позиция № …. – ……………

Ном. ед. № …………………………….

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 26.02.2020 г. /сряда/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 27.02.2020 г. /четвъртък/, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2020-0001

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 14.08.2020
Добавен на: 14.08.2020
Добавен на: 14.08.2020
Добавен на: 14.08.2020
Добавен на: 14.08.2020
Добавен на: 13.08.2020
Добавен на: 11.08.2020
Добавен на: 06.07.2020
Добавен на: 17.06.2020
Добавен на: 04.02.2020
Добавен на: 03.02.2020
Добавен на: 31.01.2020
Добавен на: 30.01.2020
Добавен на: 30.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
Добавен на: 16.01.2020
АОП № 00010-2020-0001 Публикувано на: 10.01.2020