Тип: Събиране на оферти с обява – чл.20, ал.3 от ЗОП №: 2020-5
Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка (9096912), с предмет: Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби

Дата на публикуване

06.03.2020 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

9096912

№ от деловодна

ОП-5-2020

Възлагане чрез

Събиране на оферти с обява

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание гл. 26 от ЗОП, обявява процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби:

 

Приложения към обявлението:

1. Указания

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

Начин на подаване на офертите:

- Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /която съдържа документите за съответните обособени позиции/. Ако се използват несамозалепващи/самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

- Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Доставка на Апарат за микробиологична диагностика чрез ДПС анализ- PCR технология, в комбинация с флуоресцентен анализ за идентифициране на нуклеинови киселини от патогени, в човешки биологични проби,

 

До УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 16.03.2020 г. /понеделник/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: 17.03.2020 г. /вторник/, от 15:30 ч. в УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП, декларациите по ЗМИП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код ОП-5-2020

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 23.04.2020
Добавен на: 21.04.2020
Добавен на: 20.03.2020
Добавен на: 17.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
Добавен на: 06.03.2020
АОП № 9096912 Публикувано на: 06.03.2020