Тип: Избор на независим одитор №: 2023-1
Съобщение - Избор на независим одитор
На основание чл.26 от Закона за публичните предприятия, чл.20, ал.4, т.3 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/, чл.37 от Закон за счетоводството/ЗС/ относно провеждане на процедура за избор на независим регистриран финансов одитор, за проверка на ГФО на Дружествата от Групата УМБАЛ „ Проф- д-р Александър Чирков“ ЕАД за 2022г., включващо УМБАЛ „ Проф. д-р Александър Чирков“ ЕАД“ - Дружество майка и дъщерно дружество МЦ „ Св. Екатерина“ ЕООД за 2022г. Лечебното заведение събира оферти за избор на независим финансов одитор за извършване на независим финансов одит на ГФО за 2022г. в съответствие на Търговския закон, Националното счетоводно законодателство и Международните одиторски стандарти. В хода на проверката да се установи спазването на Закона за счетоводството. Условията за участие в обявената процедура са утвърдени с моя Заповед № РД 18-226/21.10.2022г. , приложение към настоящото съобщение. За повече информация – Емилиана Стоянова - главен счетоводител на УМБАЛ Проф. д-р Ал. Чирков“ ЕАД- София, тел 02/9159 455 и e-mail: estoianova@uhsek.com
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 26.09.2023
АОП № Публикувано на: 26.09.2023