“УСЛУГИ ПО СЪБИРАНЕ, ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ ИЛИ ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА БИТОВИ И ОПАСНИ БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ, И ОТПАДЪЦИ С КОД: 18 01 04, ПРЕМИНАЛИ ОБРАБОТКА ЧРЕЗ ИНСТАЛАЦИЯТА ЗА ФИЗИКО-ХИМИЧНО ТРЕТИРАНЕ НА УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” С АДРЕС ГР. СОФИЯ, БУЛ. „П. СЛАВЕЙКОВ“ №52А, И ПАРТИДНИ НОМЕРА 7224F109709, 7224F129602 И M383, КАКТО И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ЧУВАЛИ ОТ 60 Л. ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ /С КОДОВЕ: 15 01 01; 15 01 02; 15 01 04 И 15 01 07/ ОТ РЕЦИКЛИРУЕМИ ОПАКОВКИ ДО ОБЕКТИ НА ОРГАНИЗАЦИИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ.
262 Публикувано на: 12.12.2016“Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на 12-канална велоергометрична стрес-тест-система за нуждите на кабинет №9 на „Консултативно-диагностичен блок“ при УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД /включваща: компютърно работно място; ЕКГ – модул; софтуер за обработка на даннит; РС; LCD-монитор; лазарен принтер; UPS; седящ велоергометър и електронна вакуумна система за закрепване на електродите/, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа със системата.
152 Публикувано на: 12.07.2016


145 Публикувано на: 08.07.2016„Доставка, инсталация/монтаж, тестване за съвместимост/пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „КАИЛ”, „Клиника по кардиология“, „Консултативно – диагностичен блок“ и „Отделение по хирургия и ендоскопски процедури“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.”
130 Публикувано на: 01.03.2016