Тип: Открита Процедура №: 117
“Доставки на биоциди за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД.
I. Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставки на биоциди за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, Ви кани на 02.02.2016 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлаганата цена” на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. II. Оценката на офертите на допуснатите участници по обособени позиции, по показателя “характеристики на предложения биоцид” е посочена в Приложение №2 към протокола по чл.69а, ал.2 от ЗОП
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 25.10.2017
Добавен на: 20.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 25.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 11.10.2016
Добавен на: 13.09.2016
Добавен на: 05.08.2016
Добавен на: 08.07.2016
Добавен на: 10.06.2016
Добавен на: 16.05.2016
Добавен на: 17.03.2016
Добавен на: 17.03.2016
Добавен на: 15.03.2016
Добавен на: 14.03.2016
Добавен на: 14.03.2016
Добавен на: 12.03.2016
Добавен на: 16.02.2016
Добавен на: 16.02.2016
Добавен на: 05.02.2016
Добавен на: 28.01.2016
Добавен на: 12.01.2016
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
Добавен на: 13.11.2015
АОП № 00010-2015-0015 Публикувано на: 13.11.2015