Тип: Открита Процедура №: 263
Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/
До Участниците в процедура с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията, назначена за провеждане на открита процедура с предмет: Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия» и «Клиника по съдова хирургия» при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията /медицинското оборудване/, Ви кани на 11.05.2017 г. от 10,00 часа, зала № 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, партерен етаж, за отваряне на пликовете „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Право да присъстват на отварянето имат законните представители на участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване. Председател на комисията: /проф. д-р Д. Трендафилова/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.09.2017
Добавен на: 11.09.2017
Добавен на: 30.05.2017
Добавен на: 30.05.2017
Добавен на: 05.05.2017
Добавен на: 03.04.2017
Добавен на: 06.01.2017
Добавен на: 06.01.2017
Добавен на: 06.01.2017
АОП № 00010-2017-0001 Публикувано на: 06.01.2017