Тип: Открита Процедура №: 266
„Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на рентгенова тръба ULYSSES TUBE UNIT ANGIO и колиматор CARD COLLIMATOR CANOPEN V2, съвместими с ангиографски апарат INNOVA 2100IQ, за нуждите на “Клиника по кардиология” при УМБАЛ“Света Екатерина” ЕАД“
ДО УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ, НАСТРОЙКИ И ТЕСТОВЕ, ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА НА РЕНГЕНОВА ТРЪБА (ULYSSES TUBE UNIT ANGIO, СЪВМЕСТИМА С АНГИОГРАФСКИ АПАРАТ INNOVA 2100Q), ЗА НУЖДИТЕ НА КЛИНИКА ПО КАРДИОЛОГИЯ ПРИ УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕОБХОДИМИЯ ЗА СМЯНАТА И КОНСУМАТИВЕН МАТЕРИАЛ“ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: “Доставка, монтаж, настройки и тестове, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на ренгенова тръба (ULYSSES TUBE UNIT ANGIO, съвместима с ангиографски апарат INNOVA 2100Q), за нуждите на „Клиника по кардиология“ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, мкбючително и необходимия за смяната й косумативен материал“, Ви кани на 10.03.2017 г. от 10,00 часа в зала №1 на УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, партерен етаж за отваряне на плика с “Предлагани ценови параметри“, на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: Проф. д-р Диана Трендафилова – началник „Отделение по кардиология“
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.05.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 17.03.2017
Добавен на: 07.03.2017
Добавен на: 07.03.2017
Добавен на: 30.01.2017
Добавен на: 30.01.2017
Добавен на: 30.01.2017
АОП № 00010-2017-0002 Публикувано на: 30.01.2017