Тип: Открита Процедура №: 267
„Услуги по абонаментна поддръжка и сервизно обслужване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи за медицинско оборудване за нуждите на УМБАЛ„Света Екатерина” ЕАД“.
Обектът на обществената поръчка е абонаментна поддръжка и сервизно обслужване на медицинско оборудване, съгласно посочени в техническата спецификация от документацията за участие в процедурата минимални изисквания за техническа профилактика на съответния вид оборудване и при необходимост доставка и подмяна на резервни части/консумативи. Абонаментната поддръжка обхваща медицинското оборудване, чийто гаранционен срок е изтекъл. За медицинското оборудване по следните обособени позиции №№ 5, 80, 111 и 188, абонаментната поддръжка започва да тече, от деня следващ датата на изтичане на гаранционния срок. Гаранционните срокове на медицинското оборудване по горецитираните обособени позиции изтичат, както следва: А/ за обособена позиция №5 – на 12.09.2017г.; Б/ за обособена позиция №80 – на 05.10.2017г.; В/ за обособена позиция №111- на 14.04.2017г.; Г/ за обособена позиция №188- на 25.10.2017г. Резервните части ще се заплащат допълнително извън абонаментната стойност – само при доказана необходимост от подмяна и след одобрение от Възложителя.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.02.2019
Добавен на: 23.10.2017
Добавен на: 11.09.2017
Добавен на: 31.07.2017
Добавен на: 31.07.2017
Добавен на: 28.07.2017
Добавен на: 28.07.2017
Добавен на: 02.06.2017
Добавен на: 29.05.2017
Добавен на: 29.05.2017
Добавен на: 29.05.2017
Добавен на: 15.05.2017
Добавен на: 02.05.2017
Добавен на: 19.04.2017
Добавен на: 17.02.2017
Добавен на: 17.02.2017
Добавен на: 17.02.2017
АОП № 00010-2017-0003 Публикувано на: 17.02.2017