Тип: Открита Процедура №: 332
„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, „Клиника по кардиология“, „Клиника по съдова хирургия“, КАИЛ и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/.
До Участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, „Клиника по кардиология“, „Клиника по съдова хирургия“, КАИЛ и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/. УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Комисията назначена за провеждане на открита процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка на медицински изделия (медицинско оборудване) за нуждите на „Клиника по кардиохирургия“, „Клиника по кардиология“, „Клиника по съдова хирургия“, КАИЛ и ДКБ при УМБАЛ „Света Екатерина” ЕАД, както и обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за работа с изделията/медицинското оборудване/., Ви кани на 06.07.2018 г. от 10,00 часа, зала № 1 на УМБАЛ „Св. Екатерина“ ЕАД, партерен етаж, за отваряне на плика „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя. Председател на комисията: / проф. д-р Димитър Петков – зам. Директор по лечебната дейност/
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 29.10.2018
Добавен на: 29.10.2018
Добавен на: 19.07.2018
Добавен на: 19.07.2018
Добавен на: 06.07.2018
Добавен на: 25.06.2018
Добавен на: 22.06.2018
Добавен на: 04.05.2018
Добавен на: 04.05.2018
Добавен на: 04.05.2018
Добавен на: 04.05.2018
Добавен на: 04.05.2018
АОП № 00010-2018-0006 Публикувано на: 04.05.2018