Тип: Договаряне без обявление №: 345
Продължаване правото на ползване на услугата по организиране, обработка, архивиране и съхранение на документи, собственост на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП открива възлагане на обществена поръчка чрез покана до определено лица с предмет:

„Продължаване правото на ползване на услугата по организиране, обработка, архивиране и съхранение на документи, собственост на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“

 

Приложения към обява:

1.Покана

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

       Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

       Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

 

 

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Продължаване правото на ползване на услугата по организиране, обработка, архивиране и съхранение на документи, собственост на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“

 

                    До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

                                                           София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А, деловодство

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават в 7 /седем/  дневен срок от датата на получаване на поканата, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А.

Дата и час на договарянето:  първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

 

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 18.01.2019
Добавен на: 17.10.2018
Добавен на: 05.10.2018
Добавен на: 05.10.2018
Добавен на: 05.10.2018
Добавен на: 05.10.2018
АОП № Публикувано на: 05.10.2018