Тип: Конкурс на основание ПРУПДТДДУК №: 346
Конкурс за „Избор па изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”

Предмет на поръчката

Конкурс за „Избор па изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”

Дата на публикуване

11.10.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Услуга

№ в РОП / ПОП

№ от деловодна

01-00-1357-1/ 09.10.2018 г.

Възлагане чрез

Конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга

СЪОБЩЕНИЕ

УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание с т.4.6 от Приложение № 3 към чл. 13б Правила за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от кредитни или финансови институции от Правилник за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала,публикувани в ДВ, бр.49 от 2013г., открива конкурс за избор на изпълнител за предоставяне на финансова услуга с предмет:

„Избор па изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”

Приложения към обява:

1.Покана

2. Изисквания и указания

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

>Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.

>Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Избор па изпълнител за предоставяне на финансови услуги - платежни и свързани услуги, включително превод на трудовите възнаграждения на служителите на болницата и управление на разплащателни сметки от финансови институции за нуждите на УМБАЛ “Света Екатерина” ЕАД”

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на публикуване на поканата, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:30 часа в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: съгласно описаните в поканата и законовите разпоредби.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 11.01.2019
Добавен на: 11.01.2019
Добавен на: 11.01.2019
Добавен на: 15.11.2018
Добавен на: 26.10.2018
Добавен на: 11.10.2018
Добавен на: 11.10.2018
Добавен на: 11.10.2018
Добавен на: 11.10.2018
АОП № Публикувано на: 11.10.2018