Тип: Публично състезание №: 352
Доставка на медицински инструменти за операционна и инструментален сет за електрокардиостимулация

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (877009),с предмет: „Доставка на медицински инструменти за операционна и инструментален сет за електрокардиостимулация“, с две обособени позиции“

Дата на публикуване

06.11.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2018-0017

№ от деловодна

РД-25-108

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет:

„Доставка на медицински инструменти за операционна и инструментален сет за електрокардиостимулация“,

с две обособени позиции:

Обособена позиция № І – Доставка на медицински инструменти за операционна;

Обособена позиция № IІ – Доставка на медицински инструментален сет за електрокардиостимулация.

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

<>Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Представените мостри, се влагат в отделен запечатан непрозрачен плик, с надпис обозначаващ съдържанието и името на участника, като същите се предават с приемно – предавателен протокол, заедно с офертата в деловодството на лечебното заведение.

<>Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на медицински инструменти за операционна и инструментален сет за електрокардиостимулация“

с две обособени позиции:

По Обособена позиция № …. – ……………

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 28.11.2018 г. /сряда/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:30 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 01.04.2019
Добавен на: 21.02.2019
Добавен на: 21.02.2019
Добавен на: 21.02.2019
Добавен на: 21.02.2019
Добавен на: 11.02.2019
Добавен на: 19.11.2018
Добавен на: 19.11.2018
Добавен на: 06.11.2018
Добавен на: 06.11.2018
Добавен на: 06.11.2018
Добавен на: 06.11.2018
АОП № 00010-2018-0017 Публикувано на: 06.11.2018