Тип: Договаряне без обявление №: 353
Доставка на питейна вода и услуга по отвеждане и пречистване на отпадъчни води за УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, гр.София

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление (879095),с предмет: „Доставка на питейна вода и услуга по отвеждане и пречистване на отпадъчни води за УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, гр.София“

Дата на публикуване

19.11.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

879095

№ от деловодна

РД-25-111

Възлагане чрез

Договаряне без предварително обявление

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.8 от ЗОП, обявява процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл.79, ал.1, г.3 от ЗОП, , с предмет:

„Доставка на питейна вода и услуга по отвеждане и пречистване на отпадъчни води за УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, гр.София“

Приложения към обява:

1.Решение за откриване на процедура

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 19.11.2018
АОП № 879095 Публикувано на: 13.11.2018