Тип: Публично състезание №: 355
Доставки на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (880762),с предмет: „Доставки на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, с осем обособени позиции

Дата на публикуване

28.11.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2018-0020

№ от деловодна

РД-25-113

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет:

Доставки на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, с осем обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 – „Доставки на дезинфектанти за повърхности“

Обособена позиция № 2 – „Доставки на дезинфектанти за инструменти“

Обособена позиция № 3 – „Доставки на дезинфектанти за кожа и оперативно поле“

Обособена позиция № 4 – „Доставки на дезинфектанти за кожа и оперативно поле на йодна основа“

Обособена позиция № 5 – „Доставки на дезинфектанти за почистване на медицински инструменти“

Обособена позиция № 6 – „Доставки на препарати за почистващ апарат“

Обособена позиция № 7 – „Доставки на дезинфектанти за ръце“

Обособена позиция № 8 – „Доставки на дезинфектанти за почистване на малки повърхности“

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Представените мостри, се влагат в отделна запечатана непрозрачна опаковка, с надпис обозначаващ съдържанието и името на участника, обществената поръчка и обособената позиция, за която се отнасят, като същите се предават с приемно – предавателен протокол, заедно с офертата в деловодството на лечебното заведение.

Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

Доставки на дезинфектанти за нуждите на УМБАЛ „СВЕТА ЕКАТЕРИНА” ЕАД“, с осем обособени позиции:

 

По Обособена позиция № … – ………………

 

До УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 19.12.2018 г. /сряда/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на договарянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 10:00 ч. в УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код

00010-2018-0020

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 20.03.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 10.01.2019
Добавен на: 28.11.2018
Добавен на: 28.11.2018
Добавен на: 28.11.2018
Добавен на: 28.11.2018
АОП № 00010-2018-0020 Публикувано на: 22.11.2018