Тип: Публично състезание №: 356
„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група“

Предмет на поръчката

Процедура  за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание (885384), с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група“

Дата на публикуване

27.12.2018 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2018-0021

№ от деловодна

РД-25-117

Възлагане чрез

Публично състезание

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.12 от ЗОП, по реда на глава XXV от ЗОП, обявява процедура за провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание, с предмет:

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група“

 

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

  • Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/.
  • Върху плика се посочват– адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

 

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група“

 

                    До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

                                                           София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А, деловодство

 

 

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 24.01.2019 г. /четвъртък/ включително, всеки работен ден от 08:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А.

Дата и час на отварянето:  първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на оферти, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”  № 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2018-0021

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 28.03.2019
Добавен на: 13.02.2019
Добавен на: 13.02.2019
Добавен на: 06.02.2019
Добавен на: 18.01.2019
Добавен на: 17.01.2019
Добавен на: 27.12.2018
Добавен на: 27.12.2018
Добавен на: 27.12.2018
Добавен на: 27.12.2018
АОП № 00010-2018-0021 Публикувано на: 27.12.2018