Тип: Открита Процедура №: 357
„Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“

Предмет на поръчката

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (885413), с предмет: „Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“ , с четири обособени позиции

Дата на публикуване

02.01.2019 г.

Статус

Отворена

Обект на поръчка

Доставки

№ в РОП / ПОП

00010-2018-0022

№ от деловодна

РД-25-119

Възлагане чрез

Открита процедура

СЪОБЩЕНИЕ

Изпълнителният директор на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД, на основание чл. 18, ал.1, т.1 от ЗОП, по реда на глава XVII от ЗОП, обявява открита процедура за провеждане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“ , с четири обособени позиции:

 

Обособена позиция № 1 : „Доставка на работно облекло“;

Обособена позиция № 2: „Постелъчно и болнично бельо“;

Обособена позиция № 3: „Операционно бельо“ и

Обособена позиция № 4 – Доставка на работни обувки“ /възлага се по реда на чл.21, ал.6 от ЗОП/

Приложения към обява:

1.Документация

2. Техническа спецификация

3. Проект на договор

4. Образци документи

 

Начин на подаване на офертите:

> Участникът представя своята оферта, с всички съпътстващи я документи, в една запечатана непрозрачна опаковка /за съответната обособена позиция/. Ако се използват самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише горната й част /всеки равностоен метод се приема за правилно изпълнение/. Представените мостри, се влагат в отделен запечатан непрозрачен плик/опаковка, с надпис обозначаващ съдържанието и името на участника, обособената позиция, за която се отнасят, като същите се предават в стопански склад на лечебното заведение, с приемно – предавателен протокол, който се прилага към офертата и се представя в деловодството на лечебното заведение.

> Върху плика се посочват – адресът, определен за предаване на офертите; името на участника; наименованието на поръчката:

Наименование на Участника: …………….

Участници в обединението: ………………(когато е приложимо)

Адрес за кореспонденция: ………………..

Телефон, Факс, ел.адрес: …………….

Оферта

Наименование на обществената поръчка:

„Доставка на работно облекло и обувки за работниците и служителите, и постелъчно и операционно бельо за нуждите на УМБАЛ „Св.Екатерина“ ЕАД“ , с четири обособени позиции

По Обособена позиция № …. – ……………

 

До УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД

София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, деловодство

Място и срок за подаване на офертите:

Оферти се подават до 11.02.2019 г. /понеделник/ включително, всеки работен ден от 8:00 ч. до 12:00 ч. и от 12:30 ч. до 16:30 ч., в служба „Деловодство” на УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А.

Дата и час на отварянето: първият работен ден, следващ крайният срок за получаване на офертите, от 14:00 ч. в УМБАЛ „Св„Екатерина“ ЕАД, София 1700, бул.„Пенчо Славейков”№ 52А, партерен етаж.

Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при подписване на договора: Документи съгласно чл.58 ЗОП и Гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % от стойността на договора.

Настоящата обществена поръчката е публикувана в Портала за обществени поръчки под следният уникален код 00010-2018-0022.

ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 07.05.2019
Добавен на: 22.03.2019
Добавен на: 21.03.2019
Добавен на: 21.03.2019
Добавен на: 21.03.2019
Добавен на: 21.03.2019
Добавен на: 11.03.2019
Добавен на: 20.02.2019
Добавен на: 25.01.2019
Добавен на: 04.01.2019
Добавен на: 02.01.2019
Добавен на: 02.01.2019
Добавен на: 02.01.2019
Добавен на: 02.01.2019
АОП № 00010-2018-0022 Публикувано на: 27.12.2018