Тип: Открита Процедура №: 116
Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД.
Доставка на активна електроенергия средно напрежение за нуждите на УМБАЛ „Света Екатерина“ ЕАД, осигуряване на услуга по прогнозиране на потреблението, както и изготвяне на графици от координатора на балансиращата група, подаването им, коригиране при необходимост на подадените графици, отговорност за балансиране и всички дейности свързани с участие в свободния пазар на електроенергия на възложителя. Предметът на поръчката обхваща: - Изготвяне от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране за срока на договора. Този дневен график следва да бъде общ вид на очаквания часови енергиен товар. Дневният график следва да обхваща 24 часа, започвайки от 00:00 ч. до 24:00 ч. за съответния ден. - Изпращане от Изпълнителя на почасовите дневни графици за доставка на ЕСО, в съответствие с разпоредбите на ПТЕЕ. Своевременно администриране на графиците и обмен на информация с ЕСО ЕАД. - Координиране и балансиране на количествата нетна електрическа енергия. - Регистриране на графици за доставка на електроенергия през Уеб портал. Генериране на различни справки – графично и таблично представяне на договорени и измерени количества електроенергия, небаланси. - Следене на почасовите измерени количества електроенергия в табличен и графичен вид. - Поддържане и предаване от Изпълнителя на електронна база от данни за часовото и месечното електропотребление на Възложителя. - Оказване на съдействие в процеса на регистрация обекта на Възложителя. Възложителят не следва да заплаща такса за: - Изготвяне, изпращане и регистриране от Изпълнителя на дневните почасови товарови графици и покриването на техните небаланси и параметрите за тяхното формиране; - Участие в балансиращата група и санкции за излишък или недостиг на небалансите. Изпълнителят отговаря за администрирането на графиците и обмена на информация с ЕСО.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 22.03.2017
Добавен на: 13.02.2017
Добавен на: 25.01.2017
Добавен на: 14.11.2016
Добавен на: 17.03.2016
Добавен на: 12.03.2016
Добавен на: 01.02.2016
Добавен на: 01.02.2016
Добавен на: 25.01.2016
Добавен на: 14.01.2016
Добавен на: 12.11.2015
Добавен на: 12.11.2015
Добавен на: 12.11.2015
Добавен на: 12.11.2015
АОП № 00010-2015-0014 Публикувано на: 12.11.2015