Тип: Открита Процедура №: 317
Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Преустройство и разширение на УМБАЛ „Св. Екатерина“, хирургичен блок“
Кратко описание на предмета на поръчката: 1) Дейност I - Разработване на инвестиционен проект във фаза „технически проект“, включително необходимите работни детайли за нуждите на обновяването, съгласно т. 2 от Техническа спецификация, включително съгласуване на проектите с всички експлоатационни дружества и други съгласувателни органи и одобряване по реда на ЗУТ; 2) Дейност II - Извършване на СМР по реализиране на строителството на обекта в съответствие с одобрения технически проект, предмет на настоящата обществена поръчка. 3) Дейност III - Упражняване на авторски надзор по време на строителството. Обекта, за който следва да се изпълни инженеринга е втора категория строеж, съгласно с чл. 137, ал. 1, т. 2, буква „д" от ЗУТ, във връзка са чл. 4, ал. 5, т. 2 от Наредба No 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
ДОКУМЕНТИ
Добавен на: 15.10.2018
Добавен на: 15.10.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 19.04.2018
Добавен на: 12.04.2018
Добавен на: 26.03.2018
Добавен на: 25.01.2018
Добавен на: 19.01.2018
Добавен на: 19.01.2018
Добавен на: 19.01.2018
Добавен на: 19.01.2018
АОП № 00010-2018-0001 Публикувано на: 19.01.2018